I.Segment cơ bản:

Mục đích:

  • Quản lý danh sách những khách hàng cần gửi email
  • Thống kê chi tiết những khách tương tác

Bước 1: Vào Menu chọn “Segment”

Graphical user interface Description automatically generated with low confidence

II.Segment nâng cao:

Bạn tiến hành tạo Segment như hướng dẫn ở phần Cơ bản: Segment

Lưu ý:

  • Tại mục Segment bạn sẽ tiến hành tạo ra thêm 1 Segment để khi gửi Email thành công thì Segment này sẽ chứa thông tin chi tiết những khách hàng đã tương tác với email
  • Bạn nên đặt tên Segment trực quan để dễ thao tác.

Ví dụ: Danh sách khách hàng tháng 10-2019 đã thao tác với email

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated