Sau khi có thông tin Công ty, theo thời gian, bạn cần cập nhật các thông tin cho Công ty tương ứng.

Để thao tác chỉnh sửa – cập nhật thông thông tin cho Công ty bạn tham khảo bài viết Tại đây