Để nhận được thông báo khi thông tin được cập nhật trên các dữ liệu quan trọng mà bạn không trực tiếp phụ trách, thì bạn nên đánh dấu quan trọng đối với các dữ liệu này.

Ví dụ thực tế: Trong tháng này, bạn có một số dữ liệu Lead tiềm năng rất quan trọng, được đánh giá là “Có cơ hội” cần theo dõi và chăm sóc tốt hơn. Để thực hiện đánh dấu theo dõi dữ liệu, bạn thao tác theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Vào màn hình danh sách Lead

Bước 2: Tìm kiếm dữ liệu cần đánh dấu theo dõi

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Bước 3: Click vào icon sao của dòng dữ liệu Lead muốn đánh dấu theo dõi.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Bước 4: Kết quả sau khi đánh dấu dữ liệu.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Ngoài đánh dấu tại màn hình danh sách, bạn cũng có thể đánh dấu theo dõi ở màn hình chi tiết của một khách hàng.

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 Tips: bạn cũng có thể đánh dấu theo dõi nhiều dữ liệu cùng 1 lúc bằng cách:

A screenshot of a computer

Description automatically generated