Bạn là một người quản lý, bạn cần giao công việc cho nhân viên của mình.

Bạn có một dữ liệu trên hệ thống CRM (hoạt động, công việc, báo giá, hợp đồng, đơn hàng, hóa đơn,…) và bạn muốn giao cho nhân viên B phụ trách, bạn thực hiện như sau:

1. Giao dữ liệu hàng loạt

Đây chính là chức năng cập nhật hàng loạt như đã hướng dẫn ở bài viết:

Với chức năng này bạn có thể giao lại hàng loạt dữ liệu cho nhân viên của mình.

Bước 1: Tìm kiếm dữ liệu tương ứng muốn giao lại

Bước 2: Click chọn các dòng dữ liệu bạn muốn giao lại, sau đó click vào icon edit

A screenshot of a computer Description automatically generated

Bước 3: Tại trường giao cho, bạn nhập tên nhân viên bạn muốn giao lại dữ liệu, sau đó nhấn enter (hoặc click chọn), cuối cùng nhấn Lưu để hoàn tất việc giao lại dữ liệu

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

Bước 4: Kết quả sau khi giao lại dữ liệu cho nhân viên tương ứng

A screenshot of a computer Description automatically generated

2. Giao từng dữ liệu

(Ví dụ thực hiện trên module Lead)

Cách 1: Giao ở màn hình tạo mới dữ liệu

Bạn có thể tạo 1 dữ liệu và thực hiện giao cho nhân viên B ngay tại màn hình tạo mới.

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Cách 2: Giao tại màn hình chi tiết của một dữ liệu

Tại màn hình chi tiết của một dữ liệu, bạn cũng có thể thực hiện giao cho thông qua thao tác sửa nhanh.

Bước 1: Mở hồ sơ khác hàng tương ứng

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 2: Click vào icon edit nhanh, để giao lại dữ liệu

Graphical user interface, text, application, Teams Description automatically generated

Bước 3: Nhập tên user muốn giao, sau đó nhấn apply để hoàn tất việc giao lại data

Graphical user interface, application Description automatically generated