I.Email Teamplate

Mục đích: Quản lý mẫu email dùng để gửi cho chiến dịch

Bước 1: Tại menu vào Channels chọn “Email”

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Bước 2: Click vào “New” để tiến hành một mẫu email mới

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Bước 3: Click “Select” trong ô New Teamplate Email

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Bước 4: Trong màn hình tạo, bạn lựa chọn hình thức xây dựng mẫu email theo cách của bạn

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Ghi chú:

1: Xây dựng mẫu theo mã html

2: Xây dựng mẫu theo form có sẵn

3: Xây dựng một mẫu mới hoàn toàn

Ví dụ: Lựa chọn xây dựng 1 mẫu mới hoàn toàn (Blank)

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Bước 5: Click “Builder” để bắt đầu tiến hành xây dựng mẫu email

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

Bước 6: Click chuột vào nội dung trên cùng, sau đó tiến hành xây dựng nội dung email mới bên phía phải

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Ghi chú:

1: Click chuột để chọn

2: Nội dung mẫu email

Bước 7: Nhập nội dung, chỉnh sửa phù hợp,nhấp “Apply” sau đó nhấn “Close Builder”

Text, application

Description automatically generated

Bước 8: Nhập tiêu đề, sau đó nhấn “Save & Close” để hoàn thành việc tạo mẫu email teamplate

Graphical user interface, application, website

Description automatically generated

Bước 9: Kết quả sau khi tạo thành công mẫu email teamplate

Chart

Description automatically generated

II.Email Teamplate nâng cao:

Cách tạo các mẫu email teamplate bạn tham khảo tại mục hướng dẫn cơ bản: Email Teamplate