I.Contact cơ bản
  • Là nơi quản lý thông tin danh sách khách hàng được dùng để thực hiện việc gửi email Marketing

Bước 1: Vào Menu chọn “Contact”

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 2: Tại màn hình danh sách Contact bạn có thể tạo Contact bằng 2 cách

  • Cách 1: Tạo nhanh Contact “Quick Add”
  • Cách 2: Tạo Contact tại Form đầy đủ “New”

Ví dụ: Tạo Contact tại form đầy đủ

Table, scatter chart Description automatically generated

Bước 3: Tại màn hình tạo mới Contact nhập đầy đủ các thông tin, sau đó Click “Save & Close”

A screenshot of a computer Description automatically generated

Bước 4: Click chọn “Preferences” để tiến hành add Contact đó vào Segment

Chart, scatter chart Description automatically generated

Bước 5: Click vào Tab “Segments” sau đó chọn Segments đã được tạo sẵn, sau đó click “Save” để hoàn tất

Graphical user interface, text, application, chat or text message Description automatically generated

II.Contact nâng cao:

Thực hiện việc Import contact vào hệ thống theo mẫu.

Bước 1: Tại màn hình danh sách click chọn “Import”

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 2: Lựa chọn file sau đó click “Upload”

Ghi chú: dữ liệu file import như hình mẫu

A screenshot of a computer Description automatically generated with medium confidence

Graphical user interface Description automatically generated

Bước 3: Lựa chọn người phụ trách, segment và tag cho ai (nếu có) tại màn hình import, sau đó nhấn “Import in browser”

A screenshot of a computer Description automatically generated

Ghi chú:

1: Lựa chọn người phụ trách cho danh sách contact được import

2: Lựa chọn Segment để chứa danh sách contact

3: Lựa chọn Tag cho ai (nếu có)

Bước 4: Kết quả sau khi import thành công dữ liệu

Graphical user interface, application, website Description automatically generated