Sau quá trình tiếp cận, chăm sóc Lead, bạn thu thập được một số thông tin, giờ bạn cần thay đổi hoặc bổ sung thêm thông tin trong hồ sơ Lead, ví dụ như:

  • Thay đổi tình trạng Lead
  • Cập nhật đánh giá Lead
  • Bổ sung thông tin mô tả trong hồ sơ Lead
  • Các thông tin khác…

Để sửa/cập nhật thông tin Lead, bạn có thể tham khảo hướng dẫn dưới Ở đây