1. TỔNG QUAN BÁN HÀNG

– Hiển thị các chỉ số liên quan đến hiệu quả Bán hàng trong kỳ và kỳ trước

– So sánh tình hình tăng/giảm của các chỉ số này với kỳ trước đó

– Cho phép người dùng theo dõi hiệu quả bán hàng của mình

– Cho phép cấp trên theo dõi hiệu quả bán hàng của Team, Phòng ban,…

🡺 Điều chỉnh kế hoạch sales hiệu quả để đạt mục tiêu đặt ra

2. PHỄU BÁN HÀNG(Sales Funnel)

– Hiển thị số lượng Đầu mối, Cơ hội, Báo giá và Đơn hàng thu về trong kỳ

– Tính tỷ lệ chuyển đổi tương ứng

– Cho phép người dùng theo dõi hiệu quả bán hàng của mình thong qua Tỷ lệ chuyển đổi Record theo phễu bán hàng

🡺 Đánh giá hiệu quả mức độ bán hàng

3. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

– Hiển thị Doanh số, Doanh thu trong năm theo 12 tháng

– Cho phép người dùng theo dõi hiệu quả bán hàng của mình

– Cho phép cấp trên theo dõi hiệu quả bán hàng của Team, Phòng ban,… bên dưới

🡺 Nắm được tình hình bán hàng

🡺 So sánh được doanh số / doanh thu 🡺 Điều chỉnh kế hoạch triển khai phù hợp

4. DỰ BÁO DOANH SỐ CỦA CÔNG TY

– Dự báo Doanh số dự kiến (Doanh số cơ hội có tỷ lệ chốt cụ thể) và số lượng cơ hội tương ứng trong năm theo 12 tháng

– Cho phép người dùng theo dõi tình hình bán hàng trong tương lai

Chart Description automatically generated

4. BÁO GIÁ MỚI (Dashlet)

– Hiển thị danh sách các Báo giá mới tạo/cập nhật gần nhất của người dùng

– Cho phép người dùng theo dõi Tình trạng, Ngày Tạo và Giá trị của các Báo giá

🡺 Điều chỉnh kế hoạch sales hiệu quả

Graphical user interface, application Description automatically generated

5. ĐƠN HÀNG MỚI (Dashlet)

– Hiển thị danh sách các Đơn hàng mới tạo/cập nhật gần nhất của người dùng

– Cho phép người dùng theo dõi Tình trạng, Ngày Tạo và Giá trị của các Báo giá

🡺 Điều chỉnh kế hoạch sales hiệu quả

Graphical user interface, application Description automatically generated

6. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN MỚI (Dashlet)

– Hiển thị danh sách các Người liên hệ mới tạo/cập nhật gần nhất của người dùng

– Cho phép người dùng năm thông tin tổng quan KH và thao tác nhanh tại Dashboard

🡺 Điều chỉnh chăm sóc bán hàng & tái bán hàng hiệu quả

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

7. HỢP ĐỒNG MỚI (Dashlet)

– Hiển thị danh sách các Hợp đồng bán mới tạo/cập nhật gần nhất của người dùng

– Cho phép người dùng nắm thông tin các Hợp đồng mới

🡺 Theo dõi Ngày hiệu lực, Tình trạng của Hợp Đồng để đưa ra kế hoạch tương ứng

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

8. TOP 5 NGÀNH CÓ DOANH SỐ CAO NHẤT

– Hiển thị top 5 ngành đem lại doanh số lớn nhất

– Cho phép người dùng theo dõi các ngành nào là nguồn thu lớn nhất

🡺 Tập trung nguồn lực hiệu quả

Chart, bar chart Description automatically generated

9. TOP 5 NGUỒN CÓ DOANH SỐ CAO NHẤT

– Hiển thị top 5 nguồn đem lại doanh số lớn nhất

– Cho phép người dùng theo dõi các nguồn nào thu về doanh số lớn nhất

🡺 Tập trung nguồn lực hiệu quả

Chart, bar chart Description automatically generated

10. TOP SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT

– Hiển thị top sản phẩm đem lại doanh số lớn nhất và số lượng tương ứng

– Cho phép người dùng theo dõi các sản phẩm nào thu về doanh số lớn nhất

🡺 Tập trung nguồn lực & kế hoạch bán hàng hiệu quả

🡺 Cho biết SP nào tuy bán ra số lượng lớn nhưng đem về doanh số thấp hơn và ngược lại

Chart Description automatically generated

11. TOP DỊCH VỤ BÁN CHẠY NHẤT

– Hiển thị top dịch vụ đem lại doanh số lớn nhất và số lượng bán ra tương ứng

– Cho phép người dùng theo dõi các dịch vụ nào thu về doanh số lớn nhất

🡺 Tập trung nguồn lực & kế hoạch bán hàng hiệu quả

🡺 Cho biết DV nào tuy bán ra số lượng lớn nhưng đem về doanh số thấp hơn và ngược lại

Chart, line chart Description automatically generated

12. LEAD MỚI (Dashlet)

– Hiển thị danh sách các Đầu mối mới tạo/cập nhật gần nhất

– Cho phép người dùng theo dõi chi tiết đầu mối mới thu về

🡺 Điều chỉnh kế hoạch chăm sóc/bán hàng hiệu quả & kịp thời

13. LEAD ĐANG CHĂM SÓC (Dashlet)

– Hiển thị danh sách các Đầu mối đang chăm sóc

🡺 Hạn chế việc bỏ lỡ / chăm sóc không kịp thời => Tránh làm mất cơ hội bán hàng

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

14. HOT LEAD

– Hiển thị danh sách các Đầu mối Hot

🡺 Xác định các Đầu mối có tiềm năng lớn 🡺 đưa ra kế hoạch chăm sóc, tập trung thời gian và nguồn lực hiệu quả

15. BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG DOANH SỐ THEO THỜI GIAN

– Thế hiện biến động doanh số cơ hội theo 12 tháng trong năm và so sánh cùng kỳ năm trước

🡺 Phân tích tháng nào thì thu về nhiều doanh số cơ hội hơn

16. CƠ HỘI THEO BƯỚC BÁN HÀNG

– Thống kế cơ hội theo Bước bán hàng theo Doanh số & số lương tương ứng

🡺 Xác định giá trị cơ hội tại điểm nào trong pipeline là cao nhất

🡺 Xác định “”Bottle-Neck”” tiềm ẩn => Từ đó đưa ra chiến lược phù hợp

17. TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI THEO BƯỚC BÁN HÀNG

– Phân tích tỷ lệ chuyển đổi cơ hội theo Bước bán hàng

🡺 Xác định hiệu quả chốt cơ hội của cá nhân/toàn công ty

🡺 Xác định “”Bottle-Neck”” tiềm ẩn 🡺 Từ đó đưa ra chiến lược phù hợp

18. CƠ HỘI MỚI (Dashlet)

– Hiển thị danh sách các Cơ hội mới

🡺 Nắm thông tin & Điều hướng kế hoạch chăm sóc cơ hội mới kịp thời

Graphical user interface, application Description automatically generated

19. CƠ HỘI DỰ KIẾN CHỐT

– Hiển thị danh sách các Cơ hội dự kiến chốt

– Cho phép người dùng theo dõi các cơ hội sắp chốt

🡺 Tập trung thời gian & nguồn lực phù hợp

Graphical user interface, text, application, chat or text message, email Description automatically generated

20. CƠ HỘI ĐANG THƯƠNG LƯỢNG / ĐÀM PHÁM (Cơ hội đang thương lượng / đàm phán) (Dashlet)

– Hiển thị danh sách các Cơ hội ở bước Thương lượng / Đàm phán

– Cho phép người dùng theo dõi các cơ hội đang đàm phán

🡺 Điều chỉnh kế hoạch sales phù hợp

21. TOP 10 CÔNG TY CÓ DOANH SỐ CAO NHẤT

– Thống kê 10 công ty mang lại doanh số cao nhất

– Đánh giá Công ty nào đem lại lợi ích lớn nhất

🡺 Tập trung nguồn lực hiệu quả