I.Report cơ bản:

Graphical user interface

Description automatically generated

Lưu ý: Nếu Campaigns không gửi được bạn vui lòng chuyển Campaigns về dạng public

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Bước 1: Vào danh sách Campaigns mở Campaign muốn xem kết quả

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Bước 2: Màn hình Report của Campaigns sẽ hiện các thông tin dựa theo cấu hình bạn đã cài đặt trước đó.

Chart, table

Description automatically generated

Khách hàng nhận được email từ chiến dịch

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

II.Report nâng cao:

Bước 1: Vào danh sách Campaigns mở Campaign muốn xem kết quả

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Bước 2: Màn hình Report của Campaigns sẽ hiện các thông tin dựa theo cấu hình bạn đã cài đặt trước đó.

Chart

Description automatically generated

Ghi chú:

1: Thông tin Contact được thêm vào Campaigns

2: Thông tin Email đã được gửi đi

3: Thông tin về email đã được khách hàng thao tác

4: Thông tin về những Contact được đẩy qua CRM

Ví dụ: Theo như cấu hình, sau khi khách hàng mở thông tin Email, thì thông tin khách hàng sẽ được tự đẩy sang bên CRM (module Đầu mối)

Khách hàng nhận và mở email:

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Thông tin khách hàng được tự động đẩy sang CRM (theo như setup của Campaigns)

Graphical user interface, application

Description automatically generated

  • CRM

Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated

Bước 3: Để xem thông tin những khách hàng nào đã thao tác với email bạn tiến hành mở Segments đã được thiết lập trước đó để xem thông tin Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Bước 4: Bạn kéo xuống dưới và có thể xem được chi tiết những khách hàng nào đã thao tác với email được gửi đi trước đó

Graphical user interface, application

Description automatically generated